VASTUVÕTT

Vastuvõtt I klassi 2024/2025 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. 
Rõhutame, et Mõisakoolis on lisaks inglise keele süvaprogrammile, läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine rahva- ja kirikukalendri tähtpäevade rütmi ja tähistamise kaudu. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega kooli töös. Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Tutvusuuringud uute õpilaskandidaatidega on selleks korraks tehtud ning oleme alustanud kokkuvõtete tegemist. Vestluse aja vanematega lepime eraldi kokku. 

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks. Selleks palume esitada avaldus ARNO keskkonnas. 

Juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on läbinud tutvusuuringud, vestluse ning õpilaskandidaadiks vastu võetud dokumendid portaal ARNO kaudu. 

Vajaminevad dokumendid on:

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist; 
  • digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks;  
  • koolivalmiduskaart (lasteaialapse puhul);

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 1.maist – 25.juunini

Küsimuste korral võtke meiega ühendust e-maili teel info@kohilamoisakool.ee